Приватне право і підприємництво №8/2009

Приватне право і підприємництво №8 2009

Титульна сторінка

Зміст

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ПРИВАТНОГО ПРАВА В УМОВАХ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

Крупчан О. Д.
Цивільно-правовий статус людини як вищої соціальної цінності

Довгерт А. С.
Втілення правових ідей у сфері особистого немайнового права в новий ЦК України (до п’ятої річниці ЦК України)

Стефанчук Р. О.
Цивільний кодекс України: робота над помилками (до п’ятої річниці набрання чинності Цивільним кодексом України)

Скрипнюк О. В.
Шляхи розвитку громадянського суспільства в Україні на зламі тисячоліть: конституційно-правова ретроспектива

Янчук І. А.
Лінгвістична складова приватного права: способи реалізації одного значення

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

Гриняк А. Б.
Спільна сумісна власність фізичних осіб: окремі питання виникнення та припинення

Саракун І. Б.
Перспективи правового забезпечення здійснення корпоративних прав

Лапечук П. І., Попович Т. Г.
Деякі питання правового регулювання охорони та захисту майнових прав у сфері охорони довкілля в Україні

Хащівська Н. В.
Особливості правового регулювання строків виконання цивільних обов’язків у договорах про передання майна у тимчасове користування

Кузьмич О. Я.
Юридична природа договору на користь третьої особи

Шаркова Г. Ю.
До питання щодо визначення поняття договору консалтингу

Первомайський О. О.
Деякі питання цивільно-правової відповідальності територіальних публічно-правових утворень

Блащук Т. В.
Особливості участі юридичних осіб публічного права у цивільних відносинах

Махінчук В. М.
Дуалізм приватного права: до постановки питання

Спасибо І. А.
Прояв та значення волі для набуття права власності

Зозуляк О. І.
Обмеження дієздатності юридичної особи

Романович С. М.
Розвиток правового регулювання відносин спільної часткової власності фізичних осіб в Україні

Корнієнко Ю.І.
Цивільно-правовий аспект іпотечних правовідносин

Нагнибіда В. І.
Проблеми формування сучасної моделі сервітутних прав в Україні в контексті досвіду європейських країн

Кройтор В. А.
Незалежність суддів та їх підкорення лише законові як принцип цивільного судочинства

Бобрик В. І.
Вимоги, за якими може бути видано судовий наказ за Цивільним процесуальним кодексом України: сьогодення і перспективи

Сліпченко О. І.
Судові експертизи та їх особливості в цивільному судочинстві, і зокрема, в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди

Перепелюк В. Г.
Доцільність передачі спорів «держава проти особи» із компетенції адміністративних судів до підвідомчості публічної адміністрації

Бичкова С. С.
Визначення складу осіб, які беруть участь у деяких справах, що можуть розглядатися в порядку окремого провадження

Гарієвська М. Б.
До питання про дискреційні повноваження суду у процесі доказування

ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Мироненко Н. М.
Суб’єкти суміжних прав: проблеми удосконалення правового статусу

Берестова І. Е.
Судовий захист особистих немайнових прав інтелектуальної власності творців

Штефан О. О.
Проблеми правового статусу суб’єктів «службового» твору

Крупчан О. О.
Міжнародно-правові механізми охорони і захисту авторських прав

Соловйова В. В.
Договір на створення на замовлення об’єкта права інтелектуальної власності

Закорецька Л. О.
Власник як суб’єкт права інтелектуальної власності на торговельну марку за законодавством України та Німеччини: порівняльний аналіз

Закорецька Г. В.
Майнові права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію: актуальні проблеми

ЖИТЛОВІ ПРАВА В СИСТЕМІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН

Галянтич М. К.
Проблеми колізії нормативних актів у житловій сфері

Тилик Т. М.
Основні категорії житлових спорів, що розглядаються в судовому порядку

Білоцький О.В.
Сервітутне право користування житлом за договором

Хіміч С. П.
Проблеми проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно за законодавством України

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ

Кампо В. М., Ковтунець В. В., Крупчан О. Д., Соколова В. В.
Легальне підприємництво як фундаментальна основа конституційного ладу України

Безух О. В.
Мета правового регулювання та її реалізація у забезпеченні економічної конкуренції

Сергійко О. В.
Участь малого підприємництва в підготовці нормативно-правових актів

Скачко Д. П.
Валютна пеня як засіб підтримання правового господарського порядку: основні закономірності застосування

Короленко В. М.
Право працівників на участь в управлінні акціонерним товариством

МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО: РОЗВИТОК, ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ, ГАРМОНІЗАЦІЯ

Рабінович С. П.
Гармонізація права України з правом Євросоюзу у контексті проблеми балансування пріоритетів національної правової політики

Капіца Ю. М.
Міжнародно-правове регулювання у сфері трансферу технологій та національні пріоритети:проблеми співвідношення

Бірюков О. М.
Транскордонні банкрутства у міжнародному приватному праві

Бондаренко-Зелінська Н. Л.
Запровадження альтернативних способів врегулювання спорів: європейський досвід для України

Король В. І.
Правовий режим пільгового оподаткування при реалізації економічної політики Китаю

Гринько С. Д.
Загальні засади деліктного права Франції, Німеччини та України: порівняльно-правовий аналіз

Новосельцев І. І.
Аналіз транскордонної неплатоспроможності кредитної установи

Молодико К. Ю.
Банківські послуги: проблеми визначення та імплементації стандартів ЄС

Шупінська О. В.
Речові права у сфері міжнародного приватного права України та Росії: процесуальні та колізійні аспекти

Солтис Н. Б.
Гармонізація норм вітчизняного спадкового права до норм європейського права

Черних Ю. С.
Інвестиційний арбітраж: на перетині міжнародно-правового публічного та приватного регулювання

Задорожна С. Ф.
Перспективи запровадження примирної процедури (медіації) в Україні