Приватне право і підприємництво №9/2010

Приватне право і підприємництво №9 2010

Титульна сторінка

Зміст

І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ПРИВАТНОГО ПРАВА В УМОВАХ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

Крупчан О. Д.
Деякі питання приватного (цивільно-правового) статусу людини як найвищої соціальної цінності

Теплюк М. О.
Введення закону України в дію: проблема правового регулювання

Берестова І. Е.
Способи самозахисту цивільних прав: окремі аспекти

Скрипнюк О. В.
Стратегія реформування місцевого самоврядування в Україні: організаційно-правові та інші соціальні аспекти

Блащук Т. В.
Розвиток громадянського суспільства та його інститутів в умовах глобалізації

Рабінович С. П.
Природно-правові принципи в європейських кодифікаціях цивільного права

Король В. І.
Концептуально-правові засади зовнішньоекономічної політики Росії як стратегічного партнера України

Шевченко О. М.
Приватноправові засади становлення громадянського суспільства: світоглядна сфера буття людини

ІІ. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

Кобецька Н. Р.
Корпоративний контроль в акціонерних товариствах: суть, особливості, законодавчі обмеження

Саракун І. Б., Хлопан В. Б.
Проблеми правового забезпечення реалізації прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про акціонерні товариства»

Вінник О. М.
Деякі проблеми правового регулювання відносин щодо використання технологій та ноу-хау

Первомайський О. О.
Суб’єкти публічного права в систематиці учасників цивільних відносин

Солтис Н. Б.
Юридичні факти в процесі формування підстав спадкування на етапі відкриття спадщини

Гелич А. О.
Відповідальність спадкоємців за вимогами, що обтяжують спадщину

Корнієнко Ю. І.
Правова природа застави відповідно до цивільного законодавства України

Молодико К. Ю.
Право на безоплатну медичну допомогу: європейські стандарти та їх реалізація в Україні

Миронова Г. А.
Теоретичні аспекти проблеми правової охорони гідності особи в умовах медичного втручання

Зозуляк О. І.
Зміст цивільної правосуб’єктності юридичної особи

Проценко В. В.
Регулювання агентських відносин в Україні й Молдові

Янчук І. А.
Особливості семантичної природи юридичних термінів

Бичкова С. С.
Треті особи у цивільному процесі України: поняття, ознаки і види

Гарієвська М. Б.
До питання активності суду в процесі доказування: порівняльно-правовий аспект

Гаврік Р. О.
Законна сила судових рішень судів апеляційної та касаційної інстанцій у цивільних справах

Гринько С. Д.
Протиправність як обов’язкова ознака завдання шкоди для виникнення деліктних зобов’язань: історико-правовий аспект

ІІІ. ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ДОГОВІРНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Гриняк А. Б.
Місце договорів з виконання робіт у систематиці договірних зобов’язань

Лапечук П. І., Попович Т. Г.
Окремі питання захисту прав суб’єктів договірних правовідносин при переході прав на земельну ділянку

Ментух Н. Ф.
Окремі способи забезпечення виконання господарських зобов’язань за договором лізингу та їх особливості

Хащівська Н. В.
Цивільно-правове регулювання строків у договорі оренди державного та комунального майна

Пленюк М. Д.
Загальна характеристика строків у підрядних договорах

Оплачко Л. П.
Засоби державно-правового регулювання відносин за кредитним договором

IV. ЖИТЛОВІ ПРАВА В СИСТЕМІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН

Галянтич М. К.
Правові проблеми визнання права власності на самочинно збудоване житло

Фігель А. А.
Межі здійснення права на самозахист як способу захисту житлових прав

Хіміч С. П.
Конфіскація як спосіб примусового припинення права власності на садибу

Білоцький О. В.
Особистий сервітут на житло

V. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Безух О. В.
Місце конкурентного права у системі права України

Лукач І. В.
Правовий статус органів спеціальної компетенції у сфері захисту конкурентних відносин

Дем’як В. М.
Про деякі напрями приведення господарського процесуального законодавства України відповідно до міжнародних стандартів

Скачко Д. П.
Антидемпінгові, компенсаційні та спеціальні заходи як адміністративно-господарські санкції: дослідження правової природи

Сергійко О. В.
Роль держави в конституційно-правовому забезпеченні підприємницької діяльності

Черненко О. А.
Держава як учасник відносин у сфері господарювання

VI. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО: РОЗВИТОК І ГАРМОНІЗАЦІЯ

Стефанчук М. О.
Підстави обмеження у дієздатності фізичної особи за цивільним законодавством України та європейських країн

Ліщина І. Ю.
Регулювання права власності у Європейській конвенції: походження та сучасний стан

Нагнибіда В. І.
Підстави виникнення прав користування чужими речами: зарубіжний досвід

Посикалюк О. О.
Right to privacy в Сполучених Штатах Америки

Крупчан О. О.
Законодавство Європейського Союзу про механізми охорони і захисту авторських прав

Бондаренко-Зелінська Н. Л.
Впровадження способів альтернативного вирішення правових спорів (ADR - Alternative Dispute Resolution)

Черних Ю. С.
Режим найбільшого сприяння та процесуальні права інвесторів в інвестиційному арбітражі

Черняк О. Ю.
Проблеми правового регулювання таймшеру

Шупінська О. В.
Правове регулювання відносин власності в міжнародних договорах України з країнами СНД