Авторам журналу

Приватне право і підприємництво – збірник наукових праць Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, що видається щорічно.

Рік заснування: 1999.

Редакція здійснює присвоєння кожному опублікованому матеріалу міжнародного цифрового ідентифікатора DOI.

Проблематика: висвітлення широкого кола актуальних теоретико-методологічних та приватноправових питань, серед яких: фундаментальні та прикладні аспекти цивільного права та цивільного процесу; питання договірних правовідносин; розвиток сучасного житлового права; актуальні питання господарського права та сучасні тенденції міжнародного приватного права в Україні та зарубіжних країнах.

На підставі Наказу Міністерства освіти та науки України № 894 від 10.10.2022 р. (Додаток 2) журнал внесений до переліку фахових видань категорії "Б" у галузі юридичних наук (081 "Право", 293 "Міжнародне право").

Наказом Міністерства освіти і науки України № 515 від 16.05.2016 р. збірник наукових праць «Приватне право і підприємництво» Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака внесено до переліку фахових видань України у галузі юридичних наук.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 3926 від 29.12.1999; перша фахова реєстрація у ВАК України: Постанова № 3-05/11 від 15.12.2004.

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Автор, представляючи статтю редакції збірника наукових праць «Приватне право і підприємництво» для публікації, тим самим виражає згоду на розміщення повного її тексту як в друкованому варіанті журналу, так і в мережі Інтернет на офіційному сайті видання.

Редакція приймає статті українською та англійською мовами.

Статті не повинні мати граматичні або інші помилки, а також повинні відповідати тематиці журналу і вимогам МОН України до фахових видань.

Представлені статті повинні бути оригінальними, не опублікованими раніше в інших друкованих виданнях. Стаття приймається до розгляду тільки за умови, що вона відповідає вимогам до авторських оригіналів статей (матеріалів), розміщеним на сайті журналу в розділі «Вимоги до публікацій».

Всі матеріали повинні носити відкритий характер. Наявність обмежувального грифа служить підставою для відхилення матеріалу від відкритої публікації.

ПОРЯДОК ПОДАЧІ МАТЕРIАЛІВ

Для розгляду питання про публікацію статті у наступному номері (році) збірника наукових праць «Приватне право і підприємництво»  до 1 березня поточного року необхідно надіслати на електронну пошту  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (з поміткою «щорічник, ____ рік):

-        статтю;

-        за потреби – відскановану рецензію (у форматі pdf) чи інші матеріали.

Файли повинні бути підписані українською мовою відповідно до прізвища автора та містити у другій частині слово «Стаття» або «Рецензія» відповідно (наприклад, Іваненко_стаття).

ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ І РОЗГЛЯДУ СТАТЕЙ

Редакція протягом 3-х днів повідомляє учасника про отримання статті.

Редакція журналу правомочна здійснювати наукове і літературне редагування матеріалів, що надійшли, при необхідності скорочувати їх за погодженням з автором, або, якщо тематика статті становить інтерес для журналу, направляти статтю на доопрацювання автору.

Редакція залишає за собою право відхилити статтю, яка не відповідає встановленим вимогам або тематиці журналу. У разі відхилення представленої статті редакція дає автору мотивований висновок.

 

To the authors

Private Law and Business is a collection of scientific works of The Academician F. H. Burchak Scientific-Research Institute of Private Law and Entrepreneurship of National Academy of Law Sciences of Ukraine, which is published every year.

Year of foundation: 1999.

The editorial office assigns to each published material an international digital ID of DOI.

Issues: coverage of a wide range of topical theoretical and methodological and private law issues, including: fundamental and applied aspects of civil law and civil process; issues of contractual relations; development of modern housing law; current issues of business law and current trends of private international law in Ukraine and foreign countries.

Based on the Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine No. 894 dated 10.10.2022 (Appendix 2), the journal is included in the list of professional publications of category "B" in the field of legal sciences (081 "Law", 293 "International Law").

By the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine No. 515 dated May 16, 2016, the collection of scientific works "Private Law and Business" of The Academician F. H. Burchak Scientific-Research Institute of Private Law and Entrepreneurship was included in the list of professional publications of Ukraine in the field of legal sciences.

State Registration Certificate: КВ № 3926 dated 29.12.1999; the first professional registration: Resolution No. 3-05 / 11 of 15.12.2004.

The collection of scientific papers is included in the Index Copernicus International scientific base (Republic of Poland).

GENERAL INFORMATION

By presenting paper edition collection of scientific papers "Private Law and Business" for publication, thus expressing consent to placing the full text of a journal in print and on the Internet on the official website of the publication.

The editorial board accepts articles in Ukrainian and English

Articles should not have grammatical or other errors, but should also correspond to the subject of the journal and the requirements of the Ministry of Education and Science of Ukraine for professional publications.

Submitted articles must be original, not previously published in other publications. An article is accepted for consideration only if it complies with the requirements for the original of the original articles (materials), published on the site of the journal in the section "Requirements for publications".

All materials should be of an open nature. The presence of restrictive neck serves as a basis for rejecting material from open publication.

PROCEDURE OF SUBMISSION OF MATERIALS

To consider the issue of publishing an article in the next issue (year) of the collection of scientific works "Private Law and Business" by March 1 of this year, it is necessary send an email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (marked "Yearbook, ____ year):

-        article

-        if necessary - the review scanned (format pdf) or other materials.

Files must be signed in Ukrainian according to the author's surname and contain in the second part the words "Article" or "Review" respectively (for example, Ivanenko_article).

PROCEDURE FOR ACCEPTANCE AND CONSIDERATION OF ARTICLES

The editorial office within 3 days informs the participant that the article has been received.

The editorial board is empowered to carry out scientific and literary editing of materials submitted, if necessary, reduce them in agreement with the author, or if the subject of the article is of interest for a magazine article send the author for revision.

The editorial board reserves the right to reject an article that does not meet the established requirements or subject matter of the journal. If the article is rejected, the editorial board gives the author a reasoned conclusion.