Вимоги до публікацій

Рукопис потрібно надсилати в електронному варіанті (.doc). та роздрукованому варіанті, завіреному підписом автора, на адресу редколегії (можна сканований варіант). Обсяг – 0,5 а.а. (20 тисяч знаків).

Статті приймаються українською та англійською мовами.

Послідовність структурних елементів статті відповідно до наданого прикладу має містити: прізвище та ініціали автора, його науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, ORCID; назва статті, анотація (2500 знаків) та ключові слова (5-6 слів чи словосполучень) українською та англійською мовами. Через рядок – основний текст, через рядок після основного тексту – посилання.

Основний текст рукопису необхідно друкувати через інтервал 1,5 без перенесень, 14 кеглем, шрифт – Times New Roman. Параметри сторінки: ліве поле – 2,5 см, праве – 1,5 см, верхнє та нижнє – 2 см. Абзацний відступ – 1,25 см (прохання не створювати абзацний відступ за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску).

Бібліографічні покликання потрібно оформляти так:  на одне джерело – [1, с. 4], на кілька джерел – [4, с. 55; 10, с. 15]. Можливе посилання й без зазначення сторінки, якщо йдеться про джерело загалом.

Стаття має містити такі положення (можна без окремого виділення):

-  постановка наукової проблеми та її значення;

-  аналіз досліджень цієї проблеми;

-  мета і завдання статті;

-  виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження;

-  висновки та перспективи подальшого дослідження.

   Аспіранти та здобувачі подають рецензію (сканований варіант).

   Редакційна колегія журналу залишає за собою право рецензувати, редагувати та проводити відбір статей. Для досягнення більшої об’єктивності оцінки наукового змісту статей також проводиться незалежне, конфіденційне рецензування (без зазначення прізвищ авторів і рецензентів). Відхилені рукописи авторам не повертають.

   Статті, оформлені з порушенням вимог, не будуть розглянуті.

   Матеріали, опубліковані в журналі, відображають погляди авторів, які не завжди можуть збігатися з позицією редакційної колегії.

 

Requirements for publications

The manuscript should be sent in electronic form (.doc). and printed form, Signed by the author, to the editorial board (can be a scanned version). Volume - 0.5 a.a. (20,000 characters).

Articles are accepted in Ukrainian and English.

The sequence of structural elements of the article according to the given example should contain: the name and initials of the author, his scientific degree, academic title, position, work place,ORCID; article title, abstract (2500 characters) and keywords (5-6 words or phrases) in Ukrainian and English. Line by line - main text, line by line after main body - reference.

The main text of the manuscript should be printed at 1.5 spacing, 14 pins, Times New Roman font. Settings page: left margin - 2,5 cm, right - 1.5 cm, top and bottom - 2 cm. Indentation - 1.25 cm (please do not create indention using the Tab key characters and spaces).

Bibliographic vocation should execute this: on one source - [1, p. 4], several sources - [4, p. 55; 10, p. 15]. You can also link without specifying the page if you refer to the source as a whole.

The article should include the following (it is possible without a separate selection):

- formulation of scientific problem and its significance;

- analysis of studies of the problem;

- purpose and objectives;

- the main material and justification of research results;

- conclusions and prospects for further research.

Graduate students and applicants submit a review (scanned version).

The Editorial Board reserves the right to review, edit and select articles. To achieve more objective evaluation of the scientific content of articles and conducted independent, confidential review (without names of authors and reviewers). Rejected Manuscripts are not returned.

Non-compliant articles will not be considered.

The materials published in the journal reflect the views of the authors, which may not always coincide with the position of the editorial board.