Головна

Головна

Збірник наукових праць «Приватне право і підприємництво» Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України було засновано у 1999 році з метою популяризації власної наукової діяльності, що у різні часи була спрямована на: 1) розроблення фундаментальних та прикладних аспектів цивільного права та цивільного процесу; 2) визначення кола сучасних проблем договірних правовідносин; 3) розвиток сучасного житлового права; 4) дослідження актуальних питань господарського права; 5) сучасних тенденцій міжнародного приватного права в Україні та зарубіжних країнах

У збірнику наукових праць «Приватне право і підприємництво»  публікуються матеріали, у яких висвітлюються нагальні проблеми приватного права і господарської діяльності, міжнародного приватного права, окремі питання комерційного арбітражу, конституційного, цивільного та господарського процесуального, екологічного, земельного, аграрного та інших галузей права, аналізується зарубіжний досвід у сфері приватного права і підприємництва.

Збірник наукових праць включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

Збірник наукових праць «Приватне право і підприємництво»  індексується у наукометричній базі даних Google Scholar.

ISSN:  2409-9201.

Відбувається розміщення збірника наукових праць на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Редакція збірника наукових праць «Приватне право і підприємництво» та колектив Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України намагається робити якісний підбір матеріалів, водночас надаючи однакові можливості для опублікування своїх матеріалів ученим і практичним працівникам, як відомим, так і молодим, проте талановитим науковцям.

Видання журналу забезпечують справжні професіонали, серед яких люди з багаторічним досвідом роботи в юриспруденції, науці, освіті та поліграфії. Журнал має тривалі тісні й дружні стосунки з багатьма вищими навчальними закладами юридичного та економічного профілю в Україні й зарубіжних державах, з науково-дослідними установами Національної академії наук України та Національної академії правових наук України.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 3926 від 29.12.1999; перша фахова реєстрація у ВАК України: Постанова № 3-05/11 від 15.12.2004.

Наказом Міністерства освіти і науки України № 515 від 16.05.2016 р. збірник наукових праць «Приватне право і підприємництво» Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака внесено до переліку фахових видань України у галузі юридичних наук.

На підставі Наказу Міністерства освіти та науки України № 894 від 10.10.2022 р. (Додаток 2) журнал внесений до переліку фахових видань категорії "Б" у галузі юридичних наук (081 "Право", 293 "Міжнародне право").

 

Collection of Scientific Papers "Private Law and Business" of  The Academician F. H. Burchak Scientific-Research Institute of Private Law and Entrepreneurship of National Academy of Law Sciences of Ukraine was founded in 1999 with the purpose of popularizing its own scientific activity, which at different times was aimed at: 1) development of fundamental and the applied aspects of civil law and the civil process; 2) determining the range of contemporary problems of contractual relations; 3) development of modern housing law; 4) study of current issues of business law; 5) current trends in private international law in Ukraine and foreign countries

The collection of scientific works "Private Law and Business" published information that highlights the pressing issues of private law and business, international private law, some questions arbitration, constitutional, civil and commercial procedural, environmental, land, agriculture and other areas of law, analysis of international experience in private law and business.

The collection of scientific papers is included in the Index Copernicus International scientific base (Republic of Poland).

“Private Law and Business” is indexed in the Google Scholar Scientometric Database.

ISSN:  2409-9201.

The collection of scientific works is published on the site of The Vernadsky National Library of Ukraine.

The editorial staff of “Private Law and Business” and The Academician F. H. Burchak Scientific-Research Institute of Private Law and Entrepreneurship of National Academy of Law Sciences of Ukraine are trying to make a qualitative selection of materials, while providing equal opportunities for publishing their materials to scientists and practitioners, as well-known, and young but talented scientists.

Editions of the magazine are provided by real professionals, including people with many years of experience in law, science, education and printing. The journal has a long and close relationship with many higher educational establishments of legal and economic profile in Ukraine and foreign countries, with research institutions of the National Academy of Sciences of Ukraine and the National Academy of Law Sciences of Ukraine.

State Registration Certificate: КВ № 3926 dated 29.12.1999; the first professional registration: Resolution No. 3-05 / 11 of 15.12.2004.

By the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine No. 515 dated May 16, 2016, the collection of scientific works "Private Law and Business " of The Academician F. H. Burchak Scientific-Research Institute of Private Law and Entrepreneurship was included in the list of professional publications of Ukraine in the field of legal sciences.

Based on the Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine No. 894 dated 10.10.2022 (Appendix 2), the journal is included in the list of professional publications of category "B" in the field of legal sciences (081 "Law", 293 "International Law")