Редакційна колегія

Склад редакційної колегії збірника наукових праць «Приватне право і підприємництво»

ПІБ

Місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання і т.д.

Васильєва Валентина Антонівна

доктор юридичних наук, професор, гол. наук. співр. Лабораторії проблем корпоративного права НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

Галянтич Микола Костянтинович

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заступник директора НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

Гриняк Андрій Богданович

доктор юридичних наук, професор, завідувач відділу проблем приватного права НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

Довгерт Анатолій Степанович

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, професор кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка

Матеуш Жаба

 

PhD, викладач кафедри комерційного права факультету права та адміністрації Сілезького університету в Катовіце (Республіка Польща)

Калаур Іван Романович

доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу проблем приватного права НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

Король Володимир Іванович

доктор юридичних наук, завідувач відділу відділу міжнародного приватного права та порівняльного правознавства НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

Коструба Анатолій Володимирович

доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник сектору договірного права НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

Кот Олексій Олександрович

доктор юридичних наук, професор, ст. наук. співр. відділу проблем приватного права НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

Крупчан Олександр Дмитрович

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, директор НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

Мироненко Наталія Михайлівна

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заступник директора з наукової роботи НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

Пленюк Мар'яна Дмитрівна

доктор юридичних наук, професор, завідувач сектору договірного права НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

Попович Тетяна Григорівна

кандидат юридичних наук, учений секретар НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

Постован Дмітрій Харлампієвич

доктор права, доцент, голова Міжнародного економічного суду при ТПП (Республіка Молдова)

Саймонс Вільям Б.

PhD, професор, професор факультету права Лейденського університету (Голландія)

Штефан Олена Олександрівна

доктор юридичних наук, доцент, ст. наук. співр.  відділу юрисдикц. форм прав. захисту суб’єктів прив. права, судоуст. та судоч. НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

Щербина Валентин Степанович

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, завідувач кафедри господарського права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

The editorial board of the collection of scientific papers

Full name

Place of employment, position, academic degree, title, etc.

Vasylieva Valentyna Antonivna

Doctor of Laws, Professor, Chief Scientific Officer, Institute of Corporate Law Laboratory of The Academician F. H. Burchak Scientific-Research Institute of Private Law and Entrepreneurship of National Academy of Law Sciences of Ukraine

Haliantych Mykola Kostiantynovych

Doctor of Laws, Professor, Corresponding Member National Academy of Law Sciences of Ukraine, Deputy Director of The Academician F. H. Burchak Scientific-Research Institute of Private Law and Entrepreneurship of National Academy of Law Sciences of Ukraine

Hryniak Andrii Bohdanovych

Doctor of Laws, Professor, Head of the Division of problems of private law of The Academician F. H. Burchak Scientific-Research Institute of Private Law and Entrepreneurship of National Academy of Law Sciences of Ukraine

Dovhert Anatolii Stepanovych

Doctor of Laws, Professor, Corresponding Member National Academy of Law Sciences of Ukraine, Professorof Department of Private International Law Institute of International Relations of Kyiv National Taras Shevchenko University

Żaba Mateusz

PhD, Lecturer at the Department of Commercial Law, Faculty of Law and Administration, Silesian University in Katowice (Republic of Poland)

Kalaur Ivan Romanovych

Doctor of Laws, Professor,  Chief Scientific Officer of the Division of problems of private law of The Academician F. H. Burchak Scientific-Research Institute of Private Law and Entrepreneurship of National Academy of Law Sciences of Ukraine

Korol Volodymyr Ivanovych

Doctor of Laws, Head of the Division Private International Law and Comparative Law of The Academician F. H. Burchak Scientific-Research Institute of Private Law and Entrepreneurship of National Academy of Law Sciences of Ukraine

Kostruba Anatolii Volodymyrovych

Doctor of Laws, Professor,  Chief Scientific Officer of the Division of problems of private law of The Academician F. H. Burchak Scientific-Research Institute of Private Law and Entrepreneurship of National Academy of Law Sciences of Ukraine

Kot Oleksii Oleksandrovych

Doctor of Laws, Professor, Chief Scientific Officer of the Division of problems of private law of The Academician F. H. Burchak Scientific-Research Institute of Private Law and Entrepreneurship of National Academy of Law Sciences of Ukraine

Krupchan Oleksandr Dmytrovych

Doctor of Laws, Professor, academician National Academy of Law Sciences of Ukraine, Director of The Academician F. H. Burchak Scientific-Research Institute of Private Law and Entrepreneurship of National Academy of Law Sciences of Ukraine

Myronenko Nataliia Mykhailivna

Doctor of Laws, Professor, Corresponding Member National Academy of Law Sciences of Ukraine, Deputy Director of The Scientific-research Institute of inetellectual propertyof National Academy of Law Sciences of Ukraine

Pleniuk Mariana Dmytrivna

Doctor of Laws, Professor, Head of the Contract Law sector of The Academician F. H. Burchak Scientific-Research Institute of Private Law and Entrepreneurship of National Academy of Law Sciences of Ukraine

Popovych Tetiana Gryhorivna

PhD, Academic secretaryof The Academician F. H. Burchak Scientific-Research Institute of Private Law and Entrepreneurship of National Academy of Law Sciences of Ukraine

Postovan Dmitrii Kharlampiievych

DoctorofLaws, Professor, HeadoftheInternational Economic Court at the CCI (Republic of Moldova)

Simons William B.

PhD, Professor, ProfessoroftheFaculty of Law at Leiden University (Holland)

Shtefan Olena Oleksandrivna

Doctor of Laws, Associate Professor, Chief Scientific Officer of the Division of Jurisdictional forms of legal protection of subjects of private law and judicial proceedings of The Academician F. H. Burchak Scientific-Research Institute of Private Law and Entrepreneurship of National Academy of Law Sciences of Ukraine

Shcherbyna Valentyn Stepanovych

Doctor of Laws, Professor, academician National Academy of Law Sciences of Ukraine, Head of the Department of Economic Law Kyiv National Taras Shevchenko University