Редакційна колегія

Склад редакційної колегії збірника наукових праць «Приватне право і підприємництво»

ПІБ

Місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання і т.д.

Бобрик Володимир Іванович

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник завідувач лабораторії НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

Васильєва Валентина Антонівна

доктор юридичних наук, професор, директор Навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

Галянтич Микола Костянтинович

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач відділу НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

Гончаренко Олена Миколаївна

доктор юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

Заіка Юрій Олександрович

доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

Калаур Іван Романович

доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

Король Володимир Іванович

доктор юридичних наук, завідувач відділу НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

Коструба Анатолій Володимирович

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права Навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

Крупчан Олександр Дмитрович

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, директор НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

Матеуш Жаба

 

PhD, викладач кафедри комерційного права факультету права та адміністрації Сілезького університету в Катовіце (Республіка Польща)

Махінчук Віталій Миколайович

доктор юридичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

Мироненко Наталія Михайлівна

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заступник директора з наукової роботи НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

Попович Тетяна Григорівна

кандидат юридичних наук, старший дослідник, учений секретар НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

Постован Дмітрій Харлампієвич

доктор права, доцент, голова Міжнародного економічного суду при ТПП (Республіка Молдова)

Саймонс Вільям Б.

PhD, професор, професор факультету права Лейденського університету (Голландія)

Штефан Олена Олександрівна

доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України

Щербина Валентин Степанович

доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, професор кафедри господарського права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

The editorial board of the collection of scientific papers

Full name

Place of employment, position, academic degree, title, etc.

Bobryk Volodymyr Ivanovych

Doctor of Laws, Senior Researcher, Head of Laboratory of Academician F. H. Burchak Scientific-Research Institute of Private Law and Entrepreneurship NALS of Ukraine

Vasylieva Valentyna Antonivna

Doctor of Laws, Professor, Director of the Educational and Scientific Law Institute of the Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Haliantych Mykola Kostiantynovych

Doctor of Laws, Professor, Corresponding Member NALS of Ukraine, Head of the Department of The Academician F. H. Burchak Scientific-Research Institute of Private Law and Entrepreneurship NALS of Ukraine

Honcharenko Olena Mykolayivna

Doctor of Laws, Associate Professor, Leading Researcher of The Academician F. H. Burchak Scientific-Research Institute of Private Law and Entrepreneurship NALS of Ukraine

Zaika Yuriy Oleksandrovych

Doctor of Laws, Professor, Chief Researcher of The Academician F. H. Burchak Scientific-Research Institute of Private Law and Entrepreneurship NALS of Ukraine

Kalaur Ivan Romanovych

Doctor of Laws, Professor, Leading Researcher of The Academician F. H. Burchak Scientific-Research Institute of Private Law and Entrepreneurship NALS of Ukraine

Korol Volodymyr Ivanovych

Doctor of Laws, Senior Researcher, Head of the Department of The Academician F. H. Burchak Scientific-Research Institute of Private Law and Entrepreneurship NALS of Ukraine

Kostruba Anatolii Volodymyrovych

Doctor of Laws, Professor, Professor of the Department of Civil Law of the Educational and Scientific Law Institute of the Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

Krupchan Oleksandr Dmytrovych

Doctor of Laws, Professor, Academician NALS of Ukraine, Director of The Academician F. H. Burchak Scientific-Research Institute of Private Law and Entrepreneurship NALS of Ukraine

Żaba Mateusz

PhD, Lecturer at the Department of Commercial Law, Faculty of Law and Administration, Silesian University in Katowice (Republic of Poland)

Makhinchuk Vitaliy Mykolayovych

Doctor of Law, Professor, Deputy Director for Research of The Academician F. H. Burchak Scientific-Research Institute of Private Law and Entrepreneurship NALS of Ukraine

Myronenko Nataliia Mykhailivna

Doctor of Laws, Professor, Corresponding NALS of Ukraine, Deputy Director for Research of The Scientific-research Institute of intellectual property NALS of Ukraine

Popovych Tetiana Gryhorivna

Candidate of Law, Senior Researcher, Academic secretary of The Academician F. H. Burchak Scientific-Research Institute of Private Law and Entrepreneurship NALS of Ukraine

Postovan Dmitrii Kharlampiievych

Doctor of Laws, Professor, HeadoftheInternational Economic Court at the CCI (Republic of Moldova)

Simons William B.

PhD, Professor, ProfessoroftheFaculty of Law at Leiden University (Holland)

Shtefan Olena Oleksandrivna

Doctor of Laws, Professor, Leading Researcher of The Academician F. H. Burchak Scientific-Research Institute of Private Law and Entrepreneurship NALS of Ukraine

Shcherbyna Valentyn Stepanovych

Doctor of Laws, Professor, Academician NALS of Ukraine, Professor of the Department of Economic Law Kyiv National Taras Shevchenko University