Приватне право і підприємництво №10/2011

Приватне право і підприємництво №10 2011

Титульна сторінка

Зміст

Крупчан О. Д.
Удосконалення державного регулювання підприємницької діяльності на сучасному етапі

І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ПРИВАТНОГО ПРАВА В УМОВАХ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

Стефанчук Р. О.
Поняття та форми систематизації цивільного законодавства

Довгерт А. С.
Новелізація 2010 року міжнародного приватного права в Україні

Беляневич О. А.
До питання про принцип верховенства права в адміністративному судочинстві

Рабінович С. П.
Природно-правові принципи в європейських кодифікаціях цивільного права

Невмержицький Є. В.
Проблеми протидії криміналізації підприємницької діяльності

Шаркова І. М.
Питання розмежування античних першоджерел та історіографії римсько-правової концепції добросовісності (bona fides)

Гринько С. Д.
Шкода як умова виникнення деліктних зобов’язань за дореволюційним правом України: порівняльно-правовий аналіз

Шевченко О. М.
Розроблення проблем громадянського суспільства в працях українських вчених-емігрантів міжвоєнного періоду ХХ ст.

ІІ. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

Заіка Ю. О.
Система деліктів в цивільному праві України

Берестова І. Е.
Суб’єктивне право як засіб реалізації приватного інтересу

Мироненко Н. М., Штефан О. О.
Організація колективного управління – специфічний суб’єкт у авторсько-правових відносинах

Чудик-Білоусова Н. І., Черняк О. Ю.
Право споживача на отримання інформації про товар: порівняльно-правовий аспект

Первомайський О. О.
Особливості участі суб’єктів публічного права у спадкових відносинах

Саракун І. Б.
Діяльність Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо охорони права на участь в управлінні акціонерним товариством

Слободянюк С. О.
Окремі аспекти становлення та розвитку інституту державної реєстрації речових прав в Україні

Миронова Г. А.
Представництво пацієнта медичної установи у цивільному праві України

Корнієнко Ю. І.
Цивільно-правове регулювання звернення стягнення на предмет іпотеки

Литвиненко О. М.
Правові проблеми встановлення поняття «право державної власності»

Хортюк О. В.
Правове регулювання відносин щодо охорони ділової репутації юридичної особи

Лапечук П. І.
Захист цивільних прав громадян на водокористування: законодавчий процес

Кочин В. В.
Визначення поняття «непідприємницька юридична особа приватного права»

Янчук І. А.
Вітчизняна юридична термінологія на позначення понять цивільного права: особливості семантичної природи юридичних термінів

Бичкова С. С.
Юридична природа цивільного процесуального правового статусу осіб

Хіміч С. П.
Зустрічний позов як процесуальний засіб захисту інтересів відповідача

Бесарабчик В. О.
Допустимість письмових доказів у цивільному судочинстві України

ІІІ. ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ДОГОВІРНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Гриняк А. Б.
Правова природа договору підряду на проектні та пошукові роботи: окремі аспекти

Вавженчук С. Я.
Основоположні підходи щодо впливу договору контрактації сільськогосподарської продукції на охорону трудових прав працівників контрагентів

Зозуляк О. І.
Сутність договору як правової форми, у якій реалізується цивільна правосуб’єктність юридичних осіб

Тверезенко О. О.
Класифікація договорів у сфері інтелектуальної власності

Пленюк М. Д.
Відповідальність сторін договору підряду за прострочення виконання договірних зобов’язань

Шаркова Г. Ю.
Оплатне надання консультаційних послуг (консалтинг) у сфері аудиту

Оплачко Л. П.
Історичний аспект виникнення відносин за кредитним договором

IV. ЖИТЛОВІ ПРАВА В СИСТЕМІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН

Галянтич М. К.
Правові принципи у житловому праві України: проблеми правозастосування

Фігель А. А.
Окремі питання захисту житлових прав фізичних осіб

Солтис Н. Б.
Набуття права власності на житло за заповітом

V. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Поєдинок В. В.
Форми та засоби державного регулювання інвестиційної діяльності

Безух О. В.
Правове оформлення відносин у економічній конкуренції

Лукач І. В.
Деякі аспекти державного регулювання корпоративних відносин суб’єктів недержавного сектору економіки

Кологойда О. В.
Сучасні тенденції удосконалення законодавства, що регулює відносини на фондовому ринку України

Полюхович В.
Особливості використання світового досвіду у процесі формування моделі державного регулювання фондового ринку України

Сергійко О. В.
Механізми державного регулювання малого підприємництва

Біленко М. С.
Термінологічне тлумачення понять нормативного регулювання господарської діяльності в особливих зонах господарського ризику

Юдіцький О. Л.
Шляхи удосконалення законодавства України про закупівлю товарів, робіт, послуг за державні кошти

Закорецька Л. О.
Захист права інтелектуальної власності в Україні, Великій Британії та Угорщині

VI. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО: РОЗВИТОК І ГАРМОНІЗАЦІЯ

Король В. І.
Правові засади реалізації геоекономічної політики Європейського Союзу: інтеррегіональний вимір

Білоусов Ю. В.
Окремі тенденції формування євро-орієнтованого цивільного процесуального права

Бондаренко-Зелінська Н. Л.
Впровадження медіації у судовий процес як складова наближення законодавства України до європейських стандартів

Ватрас В. А.
Визнання практики Європейського суду з прав людини джерелом сімейного права

Стефанчук М. О., Лисюк О. Ю.
Проблеми запровадження інституту кредитних історій в Україні: порівняльно-правовий аспект

Молодико К. Ю.
Системи страхування (гарантування) вкладів : новітні тенденції

Посикалюк О. О.
Право на зображення за цивільним правом Франції

Гайдулін О. О.
Концепція нового європейського jus commune та питання систематизації загальних принципів контрактного права

Нагнибіда В. І.
Підстави припинення сервітутних прав у законодавстві України та зарубіжних країн

Гарієвська М. Б.
Проблемні питання визнання мирової угоди в Україні та Німеччині

Шупінська О. В.
Колізійно-правове регулювання відносин власності при спадкуванні

Черних Ю. С.
Парасолькова клаузула в українських двосторонніх угодах про захист інвестицій: нові виклики для юридичної науки