Приватне право і підприємництво №15/2016

Приватне право і підприємництво №15 2016

Титульна сторінка

Зміст

І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ПРИВАТНОГО ПРАВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Бакалінська О. О.
Особливості реалізації презумпції добросовісності в конкурентному праві України

Безух О. В.
Дуалізм приватного права в регулюванні економічних відносин

Галянтич М. К.
Поняття житлових інтересів фізичної особи

Гриняк А. Б.
Міжнародно-правовий досвід регулювання відносин з поглинання компаній у країнах Європейського Союзу

Кочин В. В.
Зміст та форма цивільних відносин як умови їх правомірності

Щербина В. С.
Публічні і приватні інтереси в господарських відносинах

II. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

Бичкова С. С.
Правові наслідки вчинення правочину з метою, що суперечить інтересам держави і суспільства

Гарієвська М. Б.
Окрема ухвала в цивільному процесі: проблемні питання

Гетманцев М. О.
Категорія «інтерес» у цивільному процесуальному праві

Єсауленко Н. В.
Оборотоздатність корпоративних прав у спадкових відносинах

Ільченко Г. О.
Право споживача страхових послуг на отримання страхової виплати

Кожевникова В. О.
Межі здійснення прав суб’єктів сімейних відносин

Левківський Б. К.
Утримання дитини за домовленістю: сучасні проблеми нормативного регулювання та правозастосовної практики

Левківська С. А.
Судовий захист прав та інтересів дитини (окремі проблеми)

Миронова Г. А.
Особливості здійснення прав пацієнта у сфері надання паліативної допомоги

Первомайський О. О.
Щодо поняття суб’єкта публічного права як учасника цивільних відносин

Резнік Г. О.
Способи захисту особистих немайнових прав дитини

Солтис Н. Б.
Правовий статус того з подружжя, який пережив спадкодавця: зарубіжний досвід

Шабалін А. В.
Апеляційний перегляд судових рішень у справах наказного провадження

Шевченко О. М.
Правові аспекти повернення культового майна релігійним організаціям

Шишка О. Р.
Відносини, що регулюються цивільним законодавством України

Ясечко С. В.
Структурні властивості системи правочинів

III. ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН

Заіка Ю. О.
Особливості припинення поруки в кредитних договорах

Міловська Н. В.
Суброгація в договірних зобов’язаннях зі страхування

Пленюк М. Д.
Цивільно-правовий договір як підстава виникнення зобов’язань: нотатки до наукової дискусії

Пожоджук Р. В.
Особливості цивільно-правової відповідальності постачальника електричної енергії за договором постачання електричної енергії через приєднану мережу

Троцька В. М.
Зобов’язання сторін договору про передання майнових прав інтелектуальної власності у випадку наявності ліцензійних договорів, укладених раніше

IV. ЖИТЛОВІ ПРАВА В СИСТЕМІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН

Бернацький М. В.
Обмеження суб’єктивного права власності на житло

Корнієнко Ю. І.
Презумпція правомірності правочину в іпотечних правовідносинах (на матеріалах судової практики)

Литвин Д. О.
Законодавче забезпечення права на житло працівників органів внутрішніх справ

Примак В. Д.
Об’єднання власників житла як організаційно-правова форма юридичної особи та житловоексплуатаційна організація

V. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Беляневич О. А.
Звільнення суб’єкта господарювання від відповідальності за неналежне виконання договірних зобов’язань: проблемні аспекти

Біленко М. С.
Приватноправова природа підприємництва

Кицик Я. Р.
Правові наслідки невідповідності господарських договорів змісту типових договорів

Сенюта С. Я.
Поняття та підстави захисту прав суб’єктів господарювання

Сергійко О. В.
Дерегулювання підприємницької діяльності на сучасному етапі

Сіщук Л. В.
Колізії у правовому регулюванні щодо визначення моменту виходу учасника з господарського товариства

Черненко О. А.
Модельний статут як установчий документ суб’єкта господарювання

VI. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Бондаренко-Зелінська Н. Л.
Окремі аспекти альтернативного вирішення спорів при врегулюванні сімейних конфліктів

Ватрас В. А.
Загальновизнані принципи і норми міжнародного права як джерела публічного та приватного права

Гринько С. Д.
Формування концепції правомірної поведінки завдавача шкоди в Стародавньому Римі

Король В. І.
Законодавчі засади трансфертного ціноутворення у зовнішньоекономічній сфері

Микита І. Р.
Конвенція ООН про повне та часткове перевезення вантажу морем

Нагнибіда В. І.
Правові наслідки неналежного повідомлення сторони в практиці визнання та виконання іноземних арбітражних рішень

Попович Т. Г.
Особливості регулювання реєстрації географічних зазначень в контексті імплементації Україною Угоди про асоціацію з ЄС

Посикалюк О. О.
Ґенеза доктрини особистих немайнових прав в романській, германській та англо- американській системах приватного права

Шупінська О. В.
Загальні засади та особливості застосування колізійної прив’язки «закон місцезнаходження речі»