Приватне право і підприємництво №16/2016

Приватне право і підприємництво №16 2016

Титульна сторінка

Зміст

20-річчя Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України

Відділ проблем приватного права
Наукові здобутки

Лабораторія проблем корпоративного права

Відділ проблем договірного права
Наукові здобутки

Відділ правового забезпечення ринкової економіки
Наукові здобутки

Відділ міжнародного приватного права та порівняльного правознавства
Основні віхи становлення та наукові здобутки

Відділ юрисдикційних форм правового захисту суб’єктів приватного права, судоустрою та судочинства
Наукові здобутки

Крупчан О. Д.
Методологічні виміри сучасного вітчизняного приватного права

І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ПРИВАТНОГО ПРАВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Безух О. В.
Господарський (комерційний) та цивільний обороти: сутність та відмінності в умовах ринкової Економіки

Беляневич О. А.
Поняття легітимних очікувань та проблеми його застосування судами України

Король В. І.
Міжнародно-правові детермінанти модернізації правової політики України у сфері економічної безпеки держави і суб’єктів господарювання

Lutts V. V.
Phenomenon of a contract in civil law

Махінчук В. М.
Визначення контролюючих корпорацію осіб крізь призму доктрини зняття корпоративної вуалі (piercing/lifting the corporate veil)

Миронова Г. А.
Приватноправове регулювання особистих немайнових відносин у медичній сфері: деякі питання методології

Примак В. Д.
Непереборна сила як обставина, що звільняє від цивільно-правової відповідальності: порівняльно- правовий вимір

II. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

Васильєва В. В.
Проблеми спадкування частки спадкоємця за заповітом у випадку його смерті до відкриття спадщини в Україні та країнах англо-американської правової системи

Гетманцев М. О.
Уніфікація процесуального права як один з наукових підходів до вдосконалення науки цивільного права

Калаур І. Р.
Сучасні тенденції щодо форми заповіту

Kochyn V. V.
The concept and features of non-entrepreneurial society

Лапечук П. І., Бесарабчик В. О.
Організаційно-правове забезпечення екологічних фондів

Левківський Б. К.
Забезпечення гендерної рівності у спорах про визначення місця проживання дитини

Лузан Т. Л.
Рішення суду у справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення, в сімейних відносинах

Первомайський О. О.
Проблеми тлумачення та застосування норми статті 329 ЦК України

Пленюк М. Д.
Роль юридичних фактів у цивільно-правових зобов’язаннях

Пожоджук Р. В.
Дифузні права фізичної особи – споживача електричної енергії

Резнік Г. О.
Право на захист особистих немайнових прав дитини

Шевченко О. М.
Правове забезпечення рівного доступу до здобуття середньої освіти у формі екстернату

III. ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН

Гриняк А. Б.
Договір підряду як регулятор підприємницьких відносин у сфері виконання робіт

Кицик Я. Р.
Використання примірних та типових договорів у галузі електроенергетики України

IV. ЖИТЛОВІ ПРАВА В СИСТЕМІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН

Галянтич М. К.
Матеріальний та процесуальний зміст захисту житлових прав фізичних осіб

Корнієнко Ю. І.
Право власності на об’єкти незавершеного будівництва

Рябова К. О.
Особливості правового статусу членів житлово-будівельного кооперативу

V. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Полюхович В. І.
Основні напрями розвитку конкуренції та антимонопольного регулювання на ринках паливно-енергетичного комплексу України

Попович Т. Г.
Зміна правових засад у сфері технічного регулювання в Україні відповідно до вимог ЄС

Сергійко О. В.
До питання дерегулювання підприємницької діяльності

Черненко О. А.
Проблеми законодавчого визначення кворуму загальних зборів господарських товариств

VI. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Курзинска-Сингер Е.
Гармонизация права как процесс правовых заимствований

Микита І. Р.
Проблеми вибору застосованого права до договору міжнародного морського перевезення вантажу