Приватне право і підприємництво №20/2020

Приватне право і підприємництво №20, 2020

Титульна сторінка

Зміст

Крупчан О. Д.
Синхронізація розвитку приватноправової сфери і громадянського суспільства як актуальне завдання науки приватного права

І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ПРИВАТНОГО ПРАВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Майданик Р. А.
Методика права України в умовах європеїзації: універсальний метод, алгоритм, етапи вирішення юридичного спору (казусу)

Миронова Г. А.
Моральні засади суспільства як межа приватного розсуду суб’єктів договірних відносин у сфері надання медичної допомоги

Полюхович В. І.
Проблемні питання правового регулювання в сфері захисту економічної конкуренції в господарській діяльності в Україні

Примак В. Д.
Цивільно-правова відповідальність держави за шкоду, завдану воєнними діями і терористичними актами

Янчук І. А.
Прагматичне спрямування засобів мовного вжитку юридичної галузі на вирішення завдань реалізації євроінтеграційної стратегії України

II. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

Водоп’ян Т. В.
До питання історії розвитку медіації в Україні

Гетманцев М. О.
Електронне судочинство: порівняльний аналіз цивільного і господарського процесуального законодавства

Карнаух В. С.
Проблематика визнання правочину джерелом цивільного права

Кочин В. В.
Європеїзація принципів (засад) цивільного законодавства України

Круковес В. В
Окремі питання усиновлення чоловіком та жінкою, які проживають однією сім’єю без шлюбу

Лопащук І. Д.
Правова природа та характеристика основних ознак висновку експерта у цивільному процесуальному праві України

Майданик Н. Р.
Методологія вирішення корпоративного спору судом: праворозуміння, алгоритм вирішення, поняття та елементи

Танасієнко В. М.
Перспективи реформування третейських судів у контексті судової реформи

Шабалін А. В.
Цивільно-правові аспекти досудового врегулювання спорів (медіація) у сфері інтелектуальної власності

Штефан О. О.
Зміст та умови реалізації принципу естоппель у приватноправових та процесуальних правовідносинах

Заіка Ю. О
До питання про правову природу алеаторних договорів

Міловська Н. В.
Забезпечення належного виконання договірних зобов’язань зі страхування

Пожоджук Р. В.
Свобода договору в аспекті споживчих відносин

Ющенко О. В.
Правова природа договору банківського вкладу (депозиту)

IV. ЖИТЛОВІ ПРАВА В СИСТЕМІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН 

 

Галянтич М. К., Пижова О. В.
Припинення подружжям права спільної сумісної власності на житло

Погрібна О. В.
Визначення поняття, ознак та видів житла

V. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Вінник О. М.
Господарсько-правова відповідальність та процедури її застосування у сфері цифрової економіки та електронного бізнесу

Гончаренко О. М.
Реалізація концепції корпоративної соціальної відповідальності в Україні

Єфремова К. В.
Правове регулювання штучного інтелекту в епоху цифрової економіки

Сіщук Л. В.
Відповідальність учасників підприємницьких товариств за порушення корпоративного договору

Хоменко В. О.
Обрання ефективного способу захисту у разі припинення господарського товариства

Черненко А. О.
Адвокатування конкуренції та сучасні інформаційні технології

VI. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Зайчук О. В., Король В. І.
Новий міжнародно-правовий інструмент модифікації двосторонніх угод про уникнення подвійного оподаткування

Попович Т. Г.
Підтримний розвиток як правова основа екологічності економічних відносин

Франкова А. В.
Історичні витоки правового регулювання публічних закупівель в ЄС

Шульгін А. А.
Правове регулювання обігу електронних грошей на регіональному рівні за правом ЄС