Приватне право і підприємництво №19/2019

Приватне право і підприємництво №19, 2019

Титульна сторінка

Зміст

Крупчан О. Д., Кочин В. В.
Методологічні засади свободи у цивілістичних дослідженнях

І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ПРИВАТНОГО ПРАВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Беляневич О. А.
Відповідальність органів місцевого самоврядування за зобов’язаннями некомерційних комунальних підприємств

Берестова І. Е.
Конкуренція фундаментальних прав осіб у цивільному процесі: роль рішень Конституційного Суду України

Гетманцев М. О., Волощук О. Т.
Значення та роль правил етики у діяльності арбітрів міжнародних комерційних арбітражів

Калаур І. Р., Зайцева-Калаур І. В.
Принцип справедливості у цивільно-правових зобов’язаннях

Коструба А. В.
Проблеми формування професійної комунікативної компетентності юристів

Кот О. О.
Загальні засади здійснення суб’єктивних цивільних прав

Майданик Н. Р.
Загальні положення методології вирішення цивільного спору судом

Махінчук В. М.
Засади притягнення до відповідальності кінцевого бенефіціара (контролера) корпорації через доктрину підняття корпоративної вуалі: іноземний досвід та перспективи в Україні

Первомайський О. О.
Поняття юридичної особи публічного права: окремі недоліки норм чинного законодавства

Пленюк М. Д.
Дуалізм звичаю: нормативні приписи та юридичні факти

Янчук І. А.
Переклад на українську мову acquis communautaire в процесі реалізації інтеграційних зобов’язань України

II. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

Бернацький М. В.
Перспективи врегулювання правовідносин обігу криптовалют в Україні

Бесарабчик В. О.
Приватноправові засади реформування дошкільної освіти України в умовах європейської інтеграції

Бобрик В. І.
Спеціалізація судової діяльності за законодавством України

Заіка Ю. О.
Дії в чужому інтересі як підстава виникнення зобов’язань

Козак О. М.
Становлення та розвиток інституту прийомної сім’ї у вітчизняному законодавстві

Луць В. В.
Строки (терміни) у механізмі правового регулювання цивільних відносин

Миронова Г. А.
Приватноправові норми у правових актах та медико-технологічних документах із надання медичної допомоги

Пожоджук Р. В.
Захист права на недоторканність приватного життя споживача послуг у мережі Інтернет

Простибоженко О. С.
«Community debt» у системі зобов’язань подружжя за сімейним правом європейських держав

Резнік Г. О.
Особливості інституту патронатного виховання

Чаплян С. Є.
Правова природа грошей

Шабалін А. В.
Судовий захист прав авторів (творців)

Штефан О. О.
Підстави апеляційного оскарження рішення суду особами, які не брали участі у справі

III. ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН

Гриняк А. Б.
Цивільно-правова норма в механізмі правового регулювання підрядних відносин

Лукасевич-Крутник І. С.
Елементи виконання зобов’язань з надання транспортних послуг

Міловська Н. В.
Неустойка як спосіб забезпечення виконання зобов’язань за договором страхування

Примак В. Д.
Забезпечення належного виконання договірних зобов’язань в умовах збройного конфлікту

Федорченко Н. В.
Неустойка як спосіб забезпечення виконання договірних зобов’язань з надання послуг

IV. ЖИТЛОВІ ПРАВА В СИСТЕМІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН

Галянтич М. К., Пижова О. В.
Проблеми кодифікації житлового законодавства України

V. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Безух О. В.
Державна допомога і економічна конкуренція: проблеми взаємодії

Гончаренко О. М.
Саморегулівні організації: проблематика делегування повноважень, нагляду та контролю

Попович Т. Г.
Правове забезпечення інноваційної діяльності та регіональна нестабільність в Україні

Черненко О. А.
Реалізація права на виплату дивідендів в Україні

VI. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Короленко В. М.
Імплементація міжнародних стандартів регулювання процедур оскарження у цивільному та господарському процесуальних кодексах України

Король В. І.
Модернізація податкового законодавства України щодо «контрольованих іноземних компаній» в контексті забезпечення публічних суспільних інтересів