Вимоги до публікацій

  • Print

Рукопис потрібно надсилати в електронному варіанті (.doc версії Microsoft Word). та роздрукованому варіанті, завіреному підписом автора, на адресу редколегії. Обсяг – 0,5 а.а. (20 тисяч знаків).

Статті приймаються українською, російською та англійською мовами.

Послідовність структурних елементів статті відповідно до наданого прикладу має містити: прізвище та ініціали автора, його науковий ступінь, вчене звання, посада; назва статті, анотація (250-300 знаків) та ключові слова (5-6 слів чи словосполучень) українською мовою. Через рядок – основний текст, через рядок після основного тексту – Список використаної літератури, через рядок після цього – прізвище та ініціали автора, назва статті, анотація англійською та російською мовами.

Крім того, слід додати розширену анотацію статті англійською мовою (2500 знаків).

Основний текст рукопису необхідно друкувати через інтервал 1,5 без перенесень, 14 кеглем, шрифт – Times New Roman. Параметри сторінки: ліве поле – 2,5 см, праве – 1,5 см, верхнє та нижнє – 2 см. Абзацний відступ – 1,25 см (прохання не створювати абзацний відступ за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску).

Бібліографічні покликання потрібно оформляти так:  на одне джерело – [1, с. 4], на кілька джерел – [4, с. 55; 10, с. 15]. Можливе посилання й без зазначення сторінки, якщо йдеться про джерело загалом.

Стаття має містити такі положення:

-  постановка наукової проблеми та її значення;

-  аналіз досліджень цієї проблеми;

-  мета і завдання статті;

-  виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження;

-  висновки та перспективи подальшого дослідження.

   Аспіранти та здобувачі подають рецензію (сканований і роздрукований варіанти).

   Редакційна колегія журналу залишає за собою право рецензувати, редагувати та проводити відбір статей. Для досягнення більшої об’єктивності оцінки наукового змісту статей також проводиться незалежне, конфіденційне рецензування (без зазначення прізвищ авторів і рецензентів). Відхилені рукописи авторам не повертають.

   Статті, оформлені з порушенням вимог, не будуть розглянуті.

   Матеріали, опубліковані в журналі, відображають погляди авторів, які не завжди можуть збігатися з позицією редакційної колегії.

 

Requirements for publications

The manuscript should be sent in electronic form (.doc version of Microsoft Word). and printed form, Signed by the author, to the editorial board. Volume - 0.5 a.a. (20,000 characters).

Articles are accepted in Ukrainian, Russian and English.

The sequence of structural elements of the article according to the given example should contain: the name and initials of the author, his scientific degree, academic title, position; article title, abstract (250-300 characters) and keywords (5-6 words or phrases) in Ukrainian. Line by line - main text, line by line after main body - List of used literature, line by line after that - author's surname and initials, article title, abstract in English and Russian.

Also, add extended abstracts article English (2500 characters).

The main text of the manuscript should be printed at 1.5 spacing, 14 pins, Times New Roman font. Settings page: left margin - 2,5 cm, right - 1.5 cm, top and bottom - 2 cm. Indentation - 1.25 cm (please do not create indention using the Tab key characters and spaces).

Bibliographic vocation should execute this: on one source - [1, p. 4], several sources - [4, p. 55; 10, p. 15]. You can also link without specifying the page if you refer to the source as a whole.

The article should include the following:

- formulation of scientific problem and its significance;

analysis of studies of the problem;

purpose and objectives;

the main material and justification of research results;

conclusions and prospects for further research.

Graduate students and applicants submit a review (scanned and printed versions).

The Editorial Board reserves the right to review, edit and select articles. To achieve more objective evaluation of the scientific content of articles and conducted independent, confidential review (without names of authors and reviewers). Rejected Manuscripts are not returned.

Non-compliant articles will not be considered.

The materials published in the journal reflect the views of the authors, which may not always coincide with the position of the editorial board.